บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กระบี่-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กระบี่-ย่างกุ้ง
11,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Flydubai
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดงาทัตจี
 • วัดพระบารมี
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี
 • พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เจดีย์มหาวิชยะ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์ชเวโพนพวิน
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • ปางช้างเผือก 
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 6 มื้อ พิเศษเป็ดปักกิ่ง และกุ้งมังกร
FZMMD03001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 21.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินกระบี่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน Flydubai  พร้อมทำการ Check-In  

 • 23.15

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Flydubai เที่ยวบินที่ FZ 1586

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • 00.45

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปชม วัดงาทัตจี (Nga That Gyi) เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไพลิน

 • บ่าย

  นำท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมากทีเดียวภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี 

 • 20.00

  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปนมัสการนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้งนำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) นำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ 

 • 16.00

  ออกเดินทางสู่สนามบิน แวะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้มยำกุ้ง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 19.40

  บินลัดฟ้ากลับสู่ จ.กระบี่   โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ-1585

 • 22.15

  ถึงสนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกระบี่– ย่างกุ้ง –กระบี่ โดยสายการบิน Fly Dubai
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20Kg และหิ้วขึ้นเครื่องได้อีก 7 Kg
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาวที่ย่างกุ้ง ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *เก็บพร้อมค่าทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ