บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กระบี่-อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กระบี่-อินทร์แขวน
14,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Flydubai
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ย่างกุ้ง
 • หงสาวดี
 • พระธาตุอินทร์แขวน
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
มื้ออาหาร
 • 6 มื้อ พิเศษเป็ดปักกิ่ง และกุ้งมังกร
FZMMD03002

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 23.15

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Flydubai เที่ยวบินที่ FZ 1586

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • 00.45

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักโรงแรม  Sule Shangrila Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง
  นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ จากนั้นนำท่านนำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • เช้าตรู่

  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

 • 15.00

  นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม จากนั้นนำท่านสักการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ 

 • 16.00

  ออกเดินทางสู่สนามบิน แวะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้มยำกุ้ง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 19.40

  บินลัดฟ้ากลับสู่ จ.กระบี่   โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ-1585

 • 22.15

  ถึงสนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกระบี่– ย่างกุ้ง –กระบี่ โดยสายการบิน Fly Dubai
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20Kg และหิ้วขึ้นเครื่องได้อีก 7 Kg                   
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่ารถกระบะลงพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุ1เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *เก็บพร้อมค่าทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ