บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่-ย่างกุ้ง
8,888฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Myanmar National Airlines
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ย่างกุ้ง
 • พระเจดีย์สุเล
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • เทพกระซิบ
 • วัดงาทัตจี
 • วัดพระบารมี
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์มหาวิชยะ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์ชเวโพนพวิน
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี)
 • ปางช้างเผือก
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 6 มื้อ พิเศษ เป็ดปักกิ่ง และกุ้งมังกร
UBMMD03001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 16.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินMyanmar National Airlines พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 18.45

  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB-010

 • 19.15

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง

 • 20.00

  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปชม วัดงาทัตจี (Nga That Gyi) เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง

                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ำและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก

  นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

  จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel

  จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมากทีเดียวภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคล้ายๆกับท้องฟ้าจำลองบ้านเรา จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปนมัสการนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint)  เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้งนำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่าแล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้าง

                        คู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

 • 15.50

  บินลัดฟ้ากลับสู่ จ.เชียงใหม่   โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB-009

 • 17.20

  ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ – ย่างกุ้ง – เชียงใหม่ โดยสายการบิน Myanmar National Airline
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่าที่พักและค่าอาหารตามรายการ
 • ถ้ามีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน
 • ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,
 • ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)

-     ค่ากระเช้าขี้นพระธาตุอินทร์แขวน

-    ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ

-     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท ไม่รวมในราคาทัวร์ *เก็บพร้อมค่าทัวร์*

-    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ