บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่-อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่-อินทร์แขวน
11,888฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Myanmar National Airlines
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • วัดพระไฝเลื่อน
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนยิ้มหวาน
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • พระหินอ่อน
 • ปางช้างเผือก
 • พระนอนตาหวาน
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 7 มื้อ พิเศษ ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ + เบียร์ไม่อั้น
UBMMD03002

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 16.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ Myanmar National Airlines พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 18.45

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB 010 (อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง)

 • 19.15

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง หลังจากนั้นทำท่านเข้าพักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO)  ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ระหว่าวทางนำท่านแวะชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ

  นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ
  หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • เช้าตรู่

  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านสักการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก 

 • 15.50

  บินลัดฟ้ากลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยสายการ Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB 009 (อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง)

 • 17.20

  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่–ย่างกุ้ง–เชียงใหม่ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30Kg
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป                                            
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่ารถกระบะลงพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุ1เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *เก็บพร้อมค่าทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ