บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน เชียงใหม่-พุกาม

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน เชียงใหม่-พุกาม
14,998฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • มัณฑะเลย์
 • พุกาม
 • อังวะ
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นธรรมชาติ อารยธรรมพม่า
มื้ออาหาร
 • 9 มื้อ
PGMMD04002

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 14.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok Airways พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 16.15

  เหินฟ้าสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ PG725 (อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง)

 • 17.15

  ถึงสนามบิน มัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ นำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายงซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  ท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 • 17.00

  เดินทางถึงเมืองพุกาม นำท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหา กษัตริย์ของชาวมอญ ชม วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nandar Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • 04.30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าจำนวนเกือบร้อยลูกลอยเต็มท้องฟ้า

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGONPAGODA ) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE)ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกไปทั้ง4ด้าน ชม วิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT)
  นำท่านชม  วิหารติโลมินโล”  (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ณ จุดที่ใช้ฉัตรเสี่ยงทาย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 • บ่าย

  หลังอาหารกลางวันนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 • 19.00

  เดินทางถึงมัณฑะเลย์  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai Thani Restaurant

แผนการเดินทางวันที่ 4
 • เช้าตรู่

  นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง  พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ได้ชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ (Golden Palace Monastry) วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า งดงามตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง 
  ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

 • 19.50

  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ – เชียงใหม่
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่าอาหารและที่พักตามรายการ
 • ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯจะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่สนามบินพม่า และถ้ามีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3000 บาท )
 • ค่ารถม้าเมืองพุกามและอังวะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท เก็บพร้อมค่าทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ