บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ-อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ-อินทร์แขวน
11,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Myanmar Airways International
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • สุสานสัมพันธมิตร
 • เมืองหงสาวดี 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์  
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เมืองไจ๊ก์ทีโย 
 • วัดไจ้คะวาย  
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระเจดีย์โบตะตอง  
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 8 มื้อ พิเศษ ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ + เบียร์ไม่อั้น
8MMMD03001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 08.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar Airways International พร้อมทำการ Check-In ให้เรียบร้อย

 • 10.40

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนล เที่ยวบินที่ 8M 336 (อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง)

 • 11.25

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง นำคณะเดินทางต่อไปสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย 

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • เช้าตรู่

  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ 

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารแล้วออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง นำท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้ จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี 
  พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น ที่ Pan Pacific Hotel

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 • 08.00

  จากนั้นนำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง
  นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง )

 • 16.30

  บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M331 (อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง)

 • 18.15

  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M)
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 Kg
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป                                                      
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่ารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว และโรงแรมที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน*เก็บพร้อมค่าทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ