บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 1 วัน เริ่มต้นกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า 1 วัน เริ่มต้นกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง
3,998฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • กรุงย่างกุ้ง
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี  
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • วัดงาทัตจี  
 • เทพทันใจ 
 • เทพกระซิบ
 • ตลาดโบโจ๊ก
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 3 มื้อ พิเศษซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ + เบียร์ไม่อั้น
DDMMD01001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 04.15

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 06.20

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230

 • 07.05

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของพม่า บริการด้วยอาหารติ่มซำสไตล์พม่า จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกัน แล้วนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง )

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านนำท่านไปชมวัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ

 • 16.00

  นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก

 • 17.00

  รับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น ที่ Pan Pacific Hotel

เงื่อนไข

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ
 • บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) ไม่มีน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป                                                      
 • ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์ท้องถิ่น (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่สนามบินย่างกุ้ง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เก็บพร้อมราคาทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ