บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ-อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ-อินทร์แขวน
10,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดไจ้คะวาย
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • วัดพระไฝเลื่อน
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนยิ้มหวาน
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • วัดบารมี
 • พระหินอ่อน
 • ปางช้างเผือก

 

สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
 • เน้นเที่ยวครบ
มื้ออาหาร
 • 10 มื้อ พิเศษ ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ + เบียร์ไม่อั้น
DDMMD03001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 04.15

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 06.45

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230

 • 07.30

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

                          จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของพม่า บริการด้วยอาหารติ่มซำสไตล์พม่า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม. ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

  จากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั่นนำชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อน   เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า2,000ปี

  ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลา

  เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชั่วโมง นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

  หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก

   

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • เช้าตรู่

  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  หลังอาหารแล้วออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง 

  นำท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada)  องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งสร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร

   

  จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel

  จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์

  นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

  นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะที่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ำและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD ก่อนขึ้นเครื่อง

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 21.00

  บินลัดฟ้ากลับสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

 • 22.45

  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   

เงื่อนไข

 • บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 • น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป                                                        
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่ารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารและที่พักตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์ท้องถิ่น (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่สนามบินมัณฑะเลย์ )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 •  
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เก็บพร้อมราคาทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ