บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง
7,777฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระนอนตาหวาน
 • วัดงาทัตจี
 • เจดีย์ชเวโพนพวิน
 • เจดีย์มหาวิชยะ
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตะตอง
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • วัดพระบารมี
 • พระหินอ่อน
 • พระเขี้ยวแก้ว
 • ปางช้างเผือก
สไตล์การเที่ยว
 • เน้นไหว้พระ
มื้ออาหาร
 • 7 มื้อ พิเศษ ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ + เบียร์ไม่อั้น
DDMMD02001

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • กรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 06.20

  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230

 • 07.05

  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของพม่า บริการด้วยอาหารติ่มซำสไตล์พม่า นำท่านไปชม วัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง
  นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้วแล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD ก่อนขึ้นเครื่อง
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 21.00

  บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

 • 22.45

  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

หมายเหตุ

 • บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารและที่พักตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์ท้องถิ่น (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับที่สนามบินมัณฑะเลย์ )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เก็บพร้อมราคาทัวร์*
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ